ಸಂಪರ್ಕ


ಗಮನಿಸಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಣೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಡಿ.


ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳು

ಫೋನ : ಕಾಯರ್ಾಲಯ - 02181 - 221180

ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ : 02181 - 222587

ಯಾತ್ರಿ ಭುವನ : 02181 - 222555